YON APÈL POU TOUT PÈFÒMÈ KI GEN TALAN SAN PARÈY

GRAN PRI
Tikè pou Universal Orlando ak de nuit otèl: yon koutwazi
plis 500 dola kach
DAT ENPÒTAN
DAT LIMIT POU SOUMISYON OU
Premye tou videyo odisyon an liy
21 FEV.
JIJMAN
Semifinal
28 AVR.
PREZANTASYON FINAL LA
5 JEN.
EPI FÈ RÈV OU TOUNEN REYALITE!
Pi gwo konpetisyon jèn talan nan konte Miami-Dade, GRATIS, pou timoun ant laj 8 a 17 an. Nou kapab anrejistre yon videyo odisyon ki montre talan nou genyen nan domèn Mizik, Dans, Vwa, Lodyans ak Konpozisyon orijinal.
Yon pwodiksyon
Logo Actors playhouse
Prezantasyon

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.