PARENT CLUB

Atelye gratis pou ede paran yo jere estrès COVID-19 ak lòt pwoblèm ki gen rapò

Reading gives you superpowers

Days
Hours
Minutes
Seconds

MORE IDEAS TO DO AT HOME

Parent Club

Free workshops to help parents manage COVID-19 stress and other related issues

Newspaper icon, white color

Keeping ourselves safe and informed

A personal message from Gloria Estefan to our children and families

Young Talent Big Dreams
Goes Virtual

Yon mesaj pèsonèl ki soti nan Gloria Estefan bay timoun nou yo ak fanmi yo

Newspaper icon, white color

Kenbe tèt nou an sekirite e enfòme

Jèn Talan Gwo Rèv

Brush icon, white color

Kreye yon wòch ki bay enspirasyon e fè imajinasyon w travay!

We're
in this together

#StayHomeMiami

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.