Fotografía de mujer con blusa color negro, fondo árboles y demás vegetación

Asiste timoun ki gen pwoblèm konpòtman ak atansyon

Ale anba pou wè lòt videyo itil paran yo GRATIS!

The Children’s Trust ak asosye l yo ap ofri yon atelye GRATIS an liy pou gwoup paran sa a ki rele Parent Club.Klike la a pou w anrejistre pou atelye k ap vini
Florida International University logo, white color

Asiste timoun ki gen pwoblèm konpòtman ak atansyon

University of Miami Health System logo, white color

Fè lwanj ak etikèt pou timoun nan pou ankouraje bon konpòtman li

Be Strong International logo, white color

Pase tan bon jan kalite ansanm pandan KOVID-19 la

Be Strong International logo, white color

Konsèy pou leve jenn moun ak sans responsablite

Florida International University logo, white color

Solisyon pwoblèm nan travay lakay ak pitit ou k ap pran kou lakay

Be Strong International logo, white color

3 ladrès sou leve timoun pou manman ki travay a tan plen

University of Miami Health System logo, white color

Konsèy sou jan pou w kreye tan pou jwe ak pitit ou pandan KOVID-19 la

Florida International University logo, white color

Fè pwomosyon prepare timoun pou lekti pandan pandemi an

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.