Photo of woman African-descendant in blue shirt, white background

Judina Amazon

Florida International University logo, green color
Judina Amazan se yon moun ki gradye nan FIU. Kounye a l ap travay nan sant FIU pou Timoun ak Fanmi, kòm yon fasilitatè bileng anglè ak kreyòl nan Klèb Paran, pou Klèb Paran The Children’s Trust. Judina bay anpil enpòtans nan edike fanmi sou ladrès byen patikilye pou kreye e kenbe yon fason pou rete pozitif nan lavi, epi ki konsantre sou sante mantal ak entèlijans emosyonèl.

Pataje

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

The Children’s Trust ak asosye l yo ap ofri yon atelye GRATIS an liy pou gwoup paran sa a ki rele Parent Club.
Klike la a pou w anrejistre pou atelye k ap vini

Jere estrès nan tan chanjman ak ensètitid

Pou kiyès li ye?

Pou fanmi k ap chèche ekilib nan lavi yo pandan lòd kenbe distans sosyal ak rete lakay la, epi k ap eseye jwenn bon jan ladrès pou yo debat ak sitiyasyon an ansanm ak pitit yo.

Ki sa ki nan dokiman sa a?

Jere estrès nan tan chanjman ak ensètitid. Nou enplike n.

  • Fason pou w rekonèt estrès
  • Rezon ki fè paran estrese kounye a
  • Ladrès ki ka ede n debat ak sitiyasyon an

Nou vini ak yon modèl aktivite byen patikilye sou respirasyon nan videyo a.

Ale pi ba pou w ka wè lòt videyo GRATIS sou bon fason pou leve timoun!

Florida International University logo, white color

Asiste timoun ki gen pwoblèm konpòtman ak atansyon

Be Strong International logo, white color

Pase tan bon jan kalite ansanm pandan KOVID-19 la

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.