Photo of a woman with blue blouse, vegetation background

Lucia Greco

Florida International University logo, green color
Lucia Greco se yon animatris pou paran nan The Children’s Trust Parent Club epi li se yon estajyè sètifye nan Travay sosyal klinik nan Sant pou timoun ak fanmi nan FIU. Li vle travay ak paran ansanm ak timoun pou ede yo rekonèt kapasite yo gnyen pou kreye pi bon relasyon youn ak lòt pou yon demen ki reyisi.

Pataje

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

The Children’s Trust ak asosye l yo ap ofri yon atelye GRATIS an liy pou gwoup paran sa a ki rele Parent Club.
Klike la a pou w anrejistre pou atelye k ap vini

Devlope yon kalandriye konfinman pou pitit ou

Pou kiyès li ye?

Videyo sa a se pou paran ak founisè swen ki vle tabli yon abitid lakay yo etan y ap bay timoun yo leson anndan lakay.

Ki sa ki ladan?

Kreye yon kalandriye pou chak jou nan semenn nan ki ka ede ak bay timoun yo leson lakay, pase tan an famiy epi byen jere tan w kòm paran.

Ale pi ba pou w ka wè lòt videyo GRATIS sou bon fason pou leve timoun!

University of Miami Health System logo, white color

Konsèy sou jan pou w kreye tan pou jwe ak pitit ou pandan KOVID-19 la

Florida International University logo, white color

Solisyon pwoblèm nan travay lakay ak pitit ou k ap pran kou lakay

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.