Photo of woman with white shirt, gray background

Allison Weinstein

University of Miami Health System logo, green color
Allison Weinstein se Asistan Pwofesè epi li se yon sikològ lisansye avèk plis pase 10 an eksperyans nan travay ak timoun ak fanmi yo. Doktè Weinstein se Direktè The Children’s Trust Parent Club nan University of Miami kote li pataje eksperyans li ak fanmi nan konte Mayami-Ded ki chita sou reyalite. Li espesyalize nan ede fanmi jere konpòtman pitit yo ak ranfòsman relasyon youn ak lòt.

Pataje

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

The Children’s Trust ak asosye l yo ap ofri yon atelye GRATIS an liy pou gwoup paran sa a ki rele Parent Club.
Klike la a pou w anrejistre pou atelye k ap vini

Konsèy sou jan pou w kreye tan pou jwe ak pitit ou pandan KOVID-19 la

Pou kiyès li ye?

Paran ki gen timoun ant 2 a 12 an, epi k ap chache pi bon fason pou ede piti yo santi yo plis ansekirite, pou yo vin gen pi bon konpòtman epi pou ranfòse rapò yo atravè ti jwèt chak you pandan yo rete lakay la, ak pou apre tou.

Ki sa k ladan?

  • Pase tan ak pitit ou chak jou
  • Pwofite moman jwèt yo pou kite timoun nan dirije
  • Montre atansyon ki pozitif pou rapò nou ka vin bon
  • Itilize moman jwèt yo pou ede timoun nan vin gen pi bon konpòman

Ale pi ba pou w ka wè lòt videyo GRATIS sou bon fason pou leve timoun!

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.