Photo of a woman with blue blouse, vegetation background

Lucia Greco

Florida International University logo, green color
Lucia Greco se yon animatris pou paran nan The Children’s Trust Parent Club epi li se yon estajyè sètifye nan Travay sosyal klinik nan Sant pou timoun ak fanmi nan FIU. Li vle travay ak paran ansanm ak timoun pou ede yo rekonèt kapasite yo gnyen pou kreye pi bon relasyon youn ak lòt pou yon demen ki reyisi.

Pataje

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

The Children’s Trust ak asosye l yo ap ofri yon atelye GRATIS an liy pou gwoup paran sa a ki rele Parent Club.
Klike la a pou w anrejistre pou atelye k ap vini

Konsèy pou paran pandan KOVID-19 la

Pou kiyès li ye?

Leve timoun kapab difisil sitou avèk pandemi kowonaviris sa a. Videyo sa a bay kèk konsèy ki nesesè pou paran ak founisè swen, sou fason pou yo fè eksperyans travay lakay ak anseye lakay la pase dous.

Ki sa k ladan?

Konsèy enpòtan pi ba yo ka ede paran ak founisè swen jere pwoblèm kowonaviris la fason ki apwopriye pou pitit yo:

  • Asire timoun nan
  • Kontinye ak menm abitid yo
  • Chèche bagay ki enteresan pou n fè
  • Pran nòt sou bon konpòtman yo genyen
  • Pale ak yo sou KOVID-19 la
  • Rete onèt lè n ap reponn kesyon yo
  • Planifye aktivite nou bezwen fè
  • Montre tolerans sou sa ki ensètitid pou nou
  • Pran swen pwòp tèt nou
  • Chèche pran nouvèl pwòch paran nou ak zanmi nou

Ale pi ba pou w ka wè lòt videyo GRATIS sou bon fason pou leve timoun!

Be Strong International logo, white color

Konsèy pou leve jenn moun ak sans responsablite

Florida International University logo, white color

Asiste timoun ki gen pwoblèm konpòtman ak atansyon

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.