Photo of man in red shirt, background

Yanier Rodriguez

Florida International University logo, green color
Yanier Rodriguez-Perez, M.S., fè yon metriz nan Sikoloji pou konsèy nan FIU. Li se yon animatè pou The Childen’s Trust Parent Club epitou li gen plan travay ak paran pou ede yo aprann ladrès ak teknik pou leve timoun solid ki va devlope ak endepandans.

Pataje

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

The Children’s Trust ak asosye l yo ap ofri yon atelye GRATIS an liy pou gwoup paran sa a ki rele Parent Club.
Klike la a pou w anrejistre pou atelye k ap vini

Solisyon pwoblèm nan travay lakay ak pitit ou k ap pran kou lakay

Pou kiyès li ye?

Paran ki nan gwo batay travay lakay yo epi ede pitit yo k ap pran kou lakay.

Ki sa k ladan?

Konsèy pou fè jesyon travay lakay epi ede pitit ou k ap pran kou lakay:

 • Pa twò sevè
 • Pran chak bagay yon jou alafwa
 • Ap gen entèripsyon
 • Kontwole jesyon entèripsyon yo
 • Ofri atansyon pozitif
 • Planifye alavans plis nou kapab
 • Ankouraje otonomi
 • Mete bagay nou bezwen sou lamen
 • Chwazi espas ki pou sèvi kòm espas travay
 • Kominike
 • Pran swen tèt ou.

Ale pi ba pou w ka wè lòt videyo GRATIS sou bon fason pou leve timoun!

Florida International University logo, white color

Fè pwomosyon prepare timoun pou lekti pandan pandemi an

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.