Photo of a man in blue t-shirt, white background

Ezra Carias

Be Strong International logo, green color
Ezra Carias se yon animatè pou paran nan The Children’s Trust Parent Club. L ap travay nan Be Strong International. Li te travay kòm animatè pou jèn pandan apeprè plis pase 1 an anvan li te vin pran fòmasyon nan pwogram Positive Parenting Program. Li anime atelye pou paran anpil kote nan konte Mayami-Ded, ann anglè ak an panyòl.

Pataje

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

The Children’s Trust ak asosye l yo ap ofri yon atelye GRATIS an liy pou gwoup paran sa a ki rele Parent Club.
Klike la a pou w anrejistre pou atelye k ap vini

Vrè valè lafanmi

Pou kiyès li ye?

Videyo sa a se pou paran k ap chèche konprann epi ranfòse vrè valè yo

Ki sa k ladan?

Ki sa ki transfòme vrè valè yo ak ki jan pou nou transmèt yo bay pitit nou.

Ale pi ba pou w ka wè lòt videyo GRATIS sou bon fason pou leve timoun!

Be Strong International logo, white color

3 ladrès sou leve timoun pou manman ki travay a tan plen

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.