Photo of a woman in blue blouse, white background

Angela Garcia

University of Miami Health System logo, green color
Angela Garcia se yon sikològ bileng ki nan yon pwogram pòs-doktora nan University of Miami. Li gen eksperyans travay ak timoun ansanm ak fanmi ki pa soti nan menm kilti, swa nan lekòl, nan klinik oubyen nan kominote yo. Garcia is a bilingual Psychology Post-Doctoral Fellow at the University of Miami. She has experience working with children and families from various cultural backgrounds in schools, clinics, and other community settings.

Pataje

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

The Children’s Trust ak asosye l yo ap ofri yon atelye GRATIS an liy pou gwoup paran sa a ki rele Parent Club.
Klike la a pou w anrejistre pou atelye k ap vini

Jan pou rekonèt ou gen estrès antanke paran

Pou kiyès li ye?

Paran ki gen timoun pitit ki santi plis estrès, akoz yo dwe jere timoun yo, kay yo ak travay yo an menm tan, pandan moman tout moun rete lakay yo akoz KOVID-19 la.

Ki sa ki ladan?

  • Ki sa estrès ye
  • Bon estrès ak move estrès
  • Ki jan moun ka santi estrès
  • Enpòtans pou moun pran swen tèt yo

Ale pi ba pou w ka wè lòt videyo GRATIS sou bon fason pou leve timoun!

University of Miami Health System logo, white color

Konsèy sou jan pou w kreye tan pou jwe ak pitit ou pandan KOVID-19 la

Be Strong International logo, white color

3 ladrès sou leve timoun pou manman ki travay a tan plen

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.