Photo of woman in red shirt, multicolored background

Danielle Dubuc Wightman

Be Strong International logo, green color
Danielle Dubuc Wightman se manman de timoun epi li pase anviwon 15 an kòm edikatè pou paran ak ti jenn. Yo abitye envite l kòm konferansye nan lekòl segondè plizyè kote nan Etazini ak nan Amerik di Sid, nan diferan inivèsite kote l pale ak jèn yo pou motive yo sou ladrès pou yo kontwole emosyon yo epi kenbe rapò ki pozitif pou sante yo.

Pataje

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

The Children’s Trust ak asosye l yo ap ofri yon atelye GRATIS an liy pou gwoup paran sa a ki rele Parent Club.
Klike la a pou w anrejistre pou atelye k ap vini

3 ladrès sou leve timoun pou manman ki travay a tan plen

Pou kiyès li ye?

Si leve timoun te deja yon bagay egzijan an 2019, ane sa a avèk epidemi Kovid 19 la, anpil manman ki travay a tan plen twouve moman n ap viv kounye a se moman ki pi difisil pou yo ak fanmi yo.

Ki sa k ladan?

Videyo sa a ap prezante twa konsèy bay manman ki travay a tan plen sou fason pou yo mete bon estrikti, kreye koneksyon, fè pwomosyon travay ann ekip epi rann moman an yon moman ki enpòtan pou fanmi yo lakay yo.

Ale pi ba pou w ka wè lòt videyo GRATIS sou bon fason pou leve timoun!

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.