Photo of man in blue shirt, background white

Everson Joseph

Logotipo de Be Strong International, color verde
Everson Joseph gen paran Ayisyen. Li fèt Mayami, Florida, men li te viv ann Ayiti lè l te gen laj 1 an pou rive 8 an. Kounye a li se yon animatè paran pou The Children’s Trust Parent Club. L ap travay nan Be Strong International. Li te marye nan mwa me 2017 epi kounye a li gen yon bèl pitit gason.

Pataje

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

The Children’s Trust ak asosye l yo ap ofri yon atelye GRATIS an liy pou gwoup paran sa a ki rele Parent Club.
Klike la a pou w anrejistre pou atelye k ap vini

Pase tan bon jan kalite ansanm pandan KOVID-19 la

Pou kiyès li ye?

Paran tout laj ansanm ak founisè swen.

Ki sa k ladan?

  • Kreye yon aviwònman sennesof ki enteresan.
  • Kreye yon aviwònman pou aprann ki pozitif
  • Itilize disiplin ou eksprime
  • Pran swen tèt ou kòm paran

Ale pi ba pou w ka wè lòt videyo GRATIS sou bon fason pou leve timoun!

Be Strong International logo, white color

3 ladrès sou leve timoun pou manman ki travay a tan plen

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.