Photo of woman with green shirt, vegetation background

Katie Hart

Logotipo de Florida International University, color verde
Katie Hart se Asistan Pwofesè epi li se yon sikològ lisansye avèk Center for Children and Families nan FIU. Li espesyalize nan fè pwomosyon prepare timoun piti pou lekti epi li dirije de pwogram Children’s Trust finanse, tankou pwogram Reading Explorers Program ak PreK Summer Treatment Program, epi li se ko-direktè Parent Club nan FIU.

Pataje

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

The Children’s Trust ak asosye l yo ap ofri yon atelye GRATIS an liy pou gwoup paran sa a ki rele Parent Club.
Klike la a pou w anrejistre pou atelye k ap vini

Fè pwomosyon prepare timoun pou lekti pandan pandemi an

Pou kiyès li ye?

Videyo sa a se pou paran ki gen timoun epi ki enterese aprann pa ki fason yo ka ranfòse preparasyon pitit yo pou aprann li lè yo pase tan pou fè lekti ansanm ak yo, ak lòt abitid yo devlope chak jou.

Ki sa k ladan?

  • Teknik lekti sou fòm dyalòg
  • Teknik lekti toupatou

Ale pi ba pou w ka wè lòt videyo GRATIS sou bon fason pou leve timoun!

Florida International University logo, white color

Solisyon pwoblèm nan travay lakay ak pitit ou k ap pran kou lakay

University of Miami Health System logo, white color

Fè lwanj ak etikèt pou timoun nan pou ankouraje bon konpòtman li

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.