Make yon kou sikui ak vedèt ou pi renmen nan Marlins!

Telechaje liv desen Marlins GRATIS epi poste paj ou pi renmen an pou w ka gen chans genyen pou resevwa yon kat ak otograf yon vedèt nan Marlins!

Image of Billy the Marlin official mascot of Miami marlins, without background
Image of a hand applying red color to Miami Marlins coloring book

Poste paj ou a sou Instagram, tag @thechildrenstrust ak @marlinsimpact epi mete #StayHomeMiami ak @TheChildrensTrust

Granmèsi lajès Miami Marlin, nou kapab pataje bèl liv sa a ak timoun nou yo. N ap mache ansanm. #StayHomeMiami

Instagram profile picture of the official Miami Marlins account

#StayHomeMiami

 avèk The Children’s Trust

You are now leaving the StayHome.Miami website.

Please be aware that when you exit this site, you are no longer protected by our privacy or security policies. The Children's Trust is not responsible for the content provided on linked sites. The provision of links to these external sites does not constitute an endorsement.

Please click 'OK' to be sent to the new site, or Click 'Cancel' to go back.

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.