Photo of a hand applying color to a Britto book

Ann pase yon bon moman

Nap remèsye Romero Britto pou lajès li, ki fè nou kapab pataje bèl liv sa a ak timoun nan Miami Dade county. Nou nan menm bato. #StayHomeMiami

Ou pa gen enprimant ?

Disponib sèlman pou moun k ap viv nan konte
Mayami-Ded pandan genyen toujou

The Happy Art Movement logo, black color

Romero Britto se yon atis entènasyonal ki gen pou misyon pataje kontantman avèk bèl tablo bèl koulè, imaj byen tabli ansanm ak sèn ki plen ak amizman. Toupatou nan mond lan anpil moun renmen travay li fè ye e li enspire anpil moun. Yo konsidere Britto kòm atis ki pi ofisyèl pami tout atis ki egziste e ki te egziste, epi li gen tout bèl travay li nan plis pase 100 peyi!! Britto rete kwè travay atis twò enpòtan pou n pa ta pataje l. Se sa ki fè n ap pataje nouvo liv koloryaj sa a avè w, sou fòm liv elektwonik. Nou espere sa ka pote anpil kontantman toupatou nan mond lan. Nan moman kounye a, misyon nou se konekte youn ak lòt sou intènèt entènèt! Nou ta renmen w pataje bèl travay ou fè avèk nou, kon sa w a va nan istwa Romero Britto sou Instagram. Kon sa nou ka byen pataje mouvman “Travay atis ak kontantman”ò, Britto te kòmanse a. Nan travay ou yo ou mèt tag @RomeroBritto e itilize #HappyArtBritto! Nou pa ka ret tann pou n wè bè l travay ou !!!! N a wè sou Instragram!

Photo of instagram profile @romerobritto

#HappyArtBritto!
avèk The Children’s Trust

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.