Kondisyon itilizasyon

Kontra itilizasyon sit la

Byenveni sou sit StayHome.Miami. Sit entènèt sa a se pwopriyete The Children’s Trust epi se li k ap opere l. Depi ou vizite sit entènèt la pou pran enfòmasyon, resous, sèvis, pwodui ak zouti (“Resous”) nou mete disponib yo, sa vle di ou konprann epi w dakò pou respekte prensip ak kondisyon ki nan dokiman sa a (se yo nou rele “Kontra itilizasyon”). Sa tou mache ak aseptasyon sou prensip ak kondisyon nou genyen sou Kesyon vi prive, ki nan dokiman sa a tou kòm referans.The Children’s Trust gen tout dwa pou l fè mizajou oswa chanje Kontra itilizasyon sa a, tanzantan pou nenpòt ki rezon, san l pa oblije anonse sa davans. Depi w kontinye itilize sit sa a ak sèvis ki ladan, ou dakò pou w respekte prensip sa yo epi ou dakò ou genyen 13 an pou pi piti.

Avètisman pou sèten responsabilite

Enfòmasyon ak done ki nan sit entènèt sa a se ekip The Children’s Trust ki rasanble yo apati divès lòt sous ak founisè. Nan preparasyon sit la ak sa ki ladan, nou fè tout efò n pou n fè w jwenn enfòmasyon ki pi kouran epi ki pi kòrèk ki disponib. Men, enfòmasyon yo kapab genyen sèten erè san n pa konnen. The Children’s Trust pa bay okenn garanti sou kalite enfòmasyon yo ak done yo, sou sa yo di, sou nivo kredibilite yo ak dat ki ladan yo.

Itilizasyon ak konpòtman responsab

Ou dakò pou sèvi ak sit sa a ansanm ak Resous nou yo avèk sans responsabilite dapre sa lalwa peyi a, lalwa Eta a ak lòt lwa lokal yo pèmèt. Ou asepte konpòtman sa yo pa posib: pran konsesans (oswa chèche pran konesans) Resous nou yo nan lòt fason detounen san se pa dapre mwayen nou mete disponib yo; fè nenpòt aktivite ki ka deranje oubyen entèfere ak Resous nou yo, tankou sèvè ak rezo ki kenbe Resous nou yo oubyen ki konekte yo; epi chèche kopye, fè diplikasyon, repwodiksyon, chèche vann oubyen fè echanj ak Resous nou yo. Depi ou ta antre nan aktivite ilegal kon sa, ou se sèl responsab nenpòt konsekans swa dirèk swa endirèk, nènpòt pèt oswa domaj sa ta lakòz.

Enskripsyon an liy

Ou pa gen okenn obligasyon pou w kreye yon kont pou ka rive wè sèten pòsyon nan sit entènèt sa a oubyen pou w ka itilize kèk nan sèvis nou yo. Men, si w chwazi kreye yon kont anvan ou tcheke resous nou yo, ou gen dwa oblije bay kèk enfòmasyon sou tèt ou nan moman w ap enskri a oswa pou w ka gen posiblite itlize resous sa yo. Lwa sou dosye piblik Florida, nan chapit 119 lwa Florida, mande pou tout dosye Eta a, konte a ak vil kominal yo disponib pou nenpòt moun ka tcheke sof si lalwa egzante moun sa a dirèkteman. Kon sa, enfòmasyon The Children’s Trust rekeyi sou moun ki itilize sèvis an liy nou yo kapab vin disponib pou egzaminasyon ak enspeksyon depi gen demann pou sa.

Lè w kreye yon kont ou dakò: (i) nenpòt enfòmasyon ou mete se enfòmasyon ki kòrèk moun kapab fye; (ii) ou responsab pou kenbe enfòmasyon sou kont ou kreye a sekrè; (iii) ou responsab pou tout aktivite ki fèt nan pwofil kont ou a; epitou (iv) w ap mete n okouran san pèdi tan, nan adrès nou ba ou pi ba a, depi genyen yon fay sekirite oswa si yon lòt moun itilize kont ou san otorizasyon.

Epitou ou ka wè tanzantan ou resevwa enfòmasyon enpòtan sou kont ou an nan imèl ou te bay la.

Dwa patisipasyon

Lè w dakò ak prensip sa yo ansanm ak kondisyon yo, ou dakò tou pou pèmèt The Children’s Trust ak tout ekip li, asosye li ak lòt afilyasyon ki kredib, pou yo gade enfòmasyon ki nesesè ou te bay, yon fason pou yo ka bay bon sèvis tankou pwogram liv pou timoun, pou pitit ou. Epitou ou dakò se pèmisyon dirèk ou bay pou pitit ou patisipe nan pwogram liv pou timoun nan.

Avètisman sou sèten andomajman ak limit pou sèten garanti ak responsabilite

By using this website, you assume all risks associated with ITS use, including any risk to your computer, software, or data being damaged by any virus, software, or any other file which might be transmitted or activated by this website and/or your access to it.

You understand and agree that all Resources we provide are “as is,” “as available,” and without warranty of any kind, express or implied. we do not represent or warrant to you that: (i) the use of our Resources will meet your needs or requirements; (ii) the use of our Resources will be uninterrupted, timely, secure, or free from errors; or (iii) any defects in the operation or functionality of any Resources we provide will be repaired or corrected.

You expressly agree that your use of this website and its resources is at your sole risk. The Children’s Trust shall not in any event be liable for any direct, indirect, punitive, special, incidental, or consequential damages, including, without limitation, lost revenues or lost profits, arising out of, or in any way connected with, the use or misuse of THIS WEBSITE OR ITS RESOURCES, OR the information or lack of information on this website, or WITH ANY DELAY OR INABILITY TO USE THIS WEBSITE, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE.

Lyen pou sit entènèt lòt konpayi

Pou fasilite w, sit entènèt sa a kapab genyen lyen ki voye nan lòt sit entènèt lòt enstitisyon ak konpayi. Lòt sit sa yo pa sou kontwòl The Children’s Trust ni The Children’s Trust pa oblije apwouve yo. The Children’s Trust pa gen okenn responsabilite pou enfòmasyon, kominikasyon ak materyèl ki disponib sou lòt sit sa yo.

Dwa otè / Mak fabrik

Tout dokiman ak materyèl ki disponib sou sit StayHome.Miami, tankoui tèks, grafik, non sit entènèt, kòd, imaj ak logo, ansanm ak lòt ankò, tout se pwopriyete entèlektyèl The Children’s Trust. Yo anba pwoteksyon lwa sou dwa otè ak mak fabrik. Li entèdi pou sèvi avèk yo san otorizasyon ni pou sèvi avèk yo nan fason ki pa apwopriye.c

Mete fen nan itilizasyon

Depi nou vle, nou gen dwa e se sèl nou ki gen dwa pa asepte oubyen mande w sispann itilize Resous nou yo san nou pa avèti w pou nenpòt ki koz, tankou pa egzanp si ou pa respekte Kontra itilizasyon sa a. Depi nou sispèk yon aktivite ilegal ki gen fwod oubyen ki abizan, nou kapab refere li bay otorite lalwa ki la pou sa. Depi yo mete fen nan dwa ou te genyen pou w itilize Resous ki te a dispozisyon w yo, ou bezwen sispann fè sa touswit epi nou kapab debarase n de tout enfòmasyon nou te gen nan dosye nou sou ou, tankou kont ou te gen avèk nou ak enfòmasyon pou w te antre sou kont sa a.

Lwa ki kapab aplike

Sit entènèt sa a ansanm ak Kontra itilizasyon an aliyen sou lwa nan Eta Florida, Etazini d Amerik. Lè ou monte sou sit la, ou dakò pou aplike lwa ak prensip Florida, nan tout bagay ki konsènen itilazyon sit la ak Rsous li yo, san okenn referans ak konfli nan lwa sa yo ki ta ka parèt nan Konvansyon Nasyonzini sou lavant pwodui entènasyonal. Si ta gen dezagreman oswa pwoblèm legal konsènan prensip ki nan Kontra itilizasyon sit sa a oubyen nenpòt aksyon sou ranfòsman oubyen entèpretasyon nenpòt nan dwa ou, yo kapab soumèt yo bay jiridiksyon tribinal nan Eleventh Judicial Circuit, nan konte Mayami-Ded, Florida, oubyen pou konte a, sof si gen lòt jiridiksyon ak tribinal ki kapab aplike dapre lalwa. Kon sa ou dakò ak konpetans tribinal sa yo, epi ou asepte wete tout objeksyon pou lòt jiridiksyon, plas ak fowòm ki pa mache pou tribinal sa yo.

Pa gen anyen nan Kontra itilizasyon sa a ki depaman ak dwa The Children’s Trust pou l konfòme l ak sa lalwa egzije ki an rapò ak jan ou ka itilize sit sa a oubyen enfòmasyon The Children’s Trust reyini ki an rapò ak jan pou w itilize sit la.

Divizibilite

Si gen yon pati nan Kontra itilizasyon sa a a yo detèmine ki pa valab oubyen ki pa aplikab dapre lalwa, pati sa a ki pa valab oubyen ki aplikab, yo kapab ranplase l ak yon lòt pati ki valab epi ki aplikab dapre lalwa, yon fason pou respekte entansyon ki te nan pati orijinal la pi plis posib, epi rès Kontra itilizasyon an ap kontinye aplike.

Kloti akò a

Akò itilizasyon sa a se akò total ant oumenm ak The Children’s Trust konsènan sit entènèt sa a. Tout dwa ki pa parèt a klè nan akò a rete dwa ki rezève.

Si ou gen kesyon, kòmantè oswa preyokipasyon, kontakte nou tanpri:

Pa lapòs:

The Children’s Trust
3150 SW 3rd Ave (Coral Way)
8yèm etaj
Miami, FL 33129

Pa telefòn:

Pa faks:

305.857.9034

Yon ti nòt souple, dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito.

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.