Politik konfidansyalite

(Dènye mizajou Jen 2017)

Byenveni sou sit entènèt Stay Home Miami. Tanpri byen li enfòmasyon sa yo paske nou vle pou ou konprann ki kalte enfòmasyon nou rekeyi pou sit nou an, mòd itilizasyon ak pwoteksyon enfòmasyon sa yo, ansanm ak chwa ou genyen pou sanble enfòmasyon yo.

Si ou gen kesyon, kòmantè oswa preyokipasyon, kontakte nou tanpri:

Pa lapòs:

The Children’s Trust
3150 SW 3rd Ave (Coral Way)
8yèm etaj
Miami, FL 33129

Pa telefòn:

Pa faks:

305.857.9034

Èske m dwe soumèt okenn enfòmasyon pèsonèl lè m vizite sit entènèt Stay Home Miami?

Non. Ou pa bezwen ban n okenn enfòmasyon ki idantifye ki moun ou ye pou gen aksè nan pi fò resous sit entènèt Stay Home Miami. Ou kapab vizite paj nou yo, aprann sa pwogram nou yo ye ansanm ak sèvis nou ofri, san w pa gen pou bay okenn enfòmasyon pèsonèl..

Èske Stay Home Miami rasanble enfòmasyon ki pa pèsonèl sou moun ki vizite sit entènèt sa a?s

Wi. Chak fwa ou monte sou sit entènèt Stay Home Miami pou w kapab li oswa telechaje enfòmasyon, Stay Home Miami sèten enfòmasyon konsènan ou men ki pa idantifye w. Se enfòmasyon tankou nimewo ki idantifye òdinatè ou sèvi chak fwa w ale sou entènèt la (“IP address” ou), non domèn ou sèvi pou monte sou entènèt la (egzanp:. Aol.com), dat ak lè ou monte sou sit entènèt nou an, ki paj nan sit la ou louvri, ak adrès sit entènèt ou sèvi kòm lyen pou menen w sou sit entènèt Stay Home Miami. Enfòmasyon sa yo Stay Home Miami rasanble a, yo pa idantifye ou pèsonèlman e yo pa kab pèmèt pou nou idantifye w ni pou n ta kontakte w. Yo se enfòmasyon ki ede n evalye fason moun sèvi ak sit entènèt nou an. Lè nou rekeyi enfòmasyon sa yo, nou kapab konnen konbyen moun ki vizite sit StayHome.Miami, ki paj nan sit nou an ki pi popilè oubyen ki pa popilè ditou epi ki lòt sit entènèt ki bay plis referans sou sit Home Miami. Nou sèvi ak enfòmasyon sa yo pou n rann sit nou an pi itil pou moun k ap vizite l. Nou kapab sèvi ak enfòmasyon sa yo tou pou n fè maketing jeneral, men nou komèsyalize ou dirèkteman.

Ki lè Stay Home Miami rasanble enfòmasyon pèsonèl sou moun ki vizite sit la?

Si w deside pwofite sèten nan sèvis nou ofri an liy, nou gen dwa rekeyi sèten enfòmasyon ki pou idantifye w. Pa egzanp, si ou abone nan youn nan lis difizyon nou yo, oubyen ou enskri pou fòmasyon nou gen an liy, ou achte youn nan pwodui nou yo, ou konplete yon sondaj an liy oswa ou itilize nenpòt nan fòm nou yo, y ap mande w pou antre non w, adrès ou, imèl ou e petèt kèk lòt enfòmasyon pèsonèl. Sonje sa tanpri: ou ka toujou chwazi pou ou pa kenbe okenn nan sèvis nou yo ki mande w enfòmasyon pèsonèl.

Ki jan Stay Home Miami gen dwa sèvi ak enfòmasyon pèsonèl sit la rekeyi?

Nou sèvi ak enfòmasyon pèsonèl nou rekeyi pou n amelyore sa ki nan paj entènèt nou, pou n voye enfòmasyon sou aktivite ak evènman nou pral genyen, nan adrès kay moun epi pou n kontakte konsomatè pou kesyon maketing. Enfòmasyon kon sa, nou pa komèsyalize yo, ni nou pa fè echanj avèk yo bay lòt òganizasyon ki bezwen fè maketing pa yo.

De tanzantan nou gen dwa sèvi ak enfòmasyon konsomatè yo pou itilizasyon ki nouvo oubyen nou pa t prevwa epi ki pa t parèt nan politik konfidansyalite nou an. Si fason nou trete enfòmasyon yo chanje nan lavni, n ap pibliye sa sou sit nou an pou ou kapab konnen chanjman sa yo epi w ap gen posiblite pou refize nouvo chanjman sa yo. Si ou gen preyokipasyon sou fason nou sèvi ak enfòmasyon pèsonèl ou, ou ta dwe vizite sit la yon fason regilyè pou w ka tcheke mizajou oubyen chanjman ki genyen.

Èske Stay Home Miami itilize "cookies"?

Wi. “Cookies” se ti fichye yon sit entènèt oswa founisè sèvis li transfere sou disk di òdinatè w atravè navigatè entènèt ou a (si w bay pèmisyon) epi ki bay sit entènèt la oswa sistèm founisè sèvis yo posiblite pou rekonèt navigatè w la epi konsève ak sonje sèten enfòmasyon. Stay Home Miami itilize “cookies” pou ede nou sonje epi prepare atik ki nan panye ou, epi pou konprann ak sovgade preferans ou pou pwochenn fwa ou monte sou sit la.

How Does Stay Home Miami Protect Security and Confidentiality?

Stay Home Miami has established reasonable protocols to protect personal information and your privacy.  We use technologies and processes such as encryption, access control procedures, network firewalls, physical security and other measures. In addition, we allow only authorized employees or agents access to personal information. Although we cannot guarantee there will be no unauthorized access to personal information, these measures increase the security and privacy of information traveling to, from and within StayHome.Miami.

How Does Stay Home Miami Protect the Privacy of Children?

Stay Home Miami will abide by Florida law or any other governing law as to records that are confidential or exempt from production.  For example, pursuant to Section 125.901(11), Florida Statutes, any personal identifying information of a child or the parent or guardian of the child, held by Stay Home Miami or held by a service provider or researcher under contract with Stay Home Miami, is exempt from disclosure under Florida’s Public Records Act.Stay Home Miami also cares about the privacy of children who might visit our site.  As such, we comply with the requirements of the Children’s Online Privacy Protection Act and do not collect any information from anyone under thirteen years of age.

Links to Other Websites:

Occasionally, Stay Home Miami may include or offer links to third party products or services. Once you link to another site, you are subject to the privacy policy of the new site.  Nonetheless, we seek to protect the integrity of Stay Home Miami site and welcome any feedback about these sites.

PUBLIC RECORDS NOTICE:

Notwithstanding the foregoing, Florida’s Public Records laws as set forth in Florida Statutes Chapter 119 requires that all state, county, and municipal records be available for inspection and duplication by any person unless expressly exempted by the law.  As a result, information collected by Stay Home Miami resulting from use of our online services may be subject to examination and inspection upon request. Stay Home Miami shall maintain reasonable and systematic controls and practices in place for information and records retention and destruction in compliance with the requirements of Florida law.  For more information see Stay Home Miami Public Records Policy.

Will This Privacy Policy Change?

If Stay Home Miami makes any changes to this policy, we will post them on this page. Because we will post changes without notice, please visit our website periodically  to check for updates or changes.

Who Can I Contact with Privacy Questions?

If you have any questions or concerns about this privacy policy, please contact us by mail, telephone, or email at the addresses listed above.

Please contact us if you’d like to change or correct the information you’ve provided us in the past.  If you would like to unsubscribe to receiving emails, we include detailed unsubscribe instructions at the bottom of each email.

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.