Lè w li, sa ba ou pouvwa sipènatirèl

Nan ete a, batay ki pi enpòtan an pral fèt AN DIRÈK sou entènèt! Plizyè santèn fanmi pral viv kèk moman ekstwòdinè, kote yo pral rankontre ak pwofesyonèl ansanm ak atlèt ki nan inivèsite, atis lokal ki konn fè pèfòmans ansanm ak ekriven; y ap kapab genyen prim tou epi y ap kontan ak yon konpetisyon san parèy. Teste pouvwa w nan fè lekti pou w ka vin yon Gran Konbatan Liv.
Pa rate evènman ete ane a
Li fasil epi l rapid pou w anrejistre!

1

Anrejistre pou w kab gen aksè ak kat bibliyotèk dijital ou a

3

Li liv elektwonik la epi prepare pou goumen an

PWOMNAD VITYÈL

Vin jwenn ak nou pou aktivite amizan, envite espesyal, pèfòmans, lekti awotvwa epi pou gran konpetisyon ete a — tout ap pase AN DIRÈK. N ap tou kòmanse konpetisyon Batay Liv la epi n ap anonse moun ki genyen prim Gran Konbatan Liv la — Pa rate sa a. Se kapab OUMENM ki genyen!
GADE VITYEL lanse pati
An patenarya ak patwone sa yo

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.