Photo of woman with black blouse, gray background

Anai Cuadra

University of Miami Health System logo, green color
Anai Cuadra se Asistan Pwofesè epi li se yon sikològ lisansye ki gen eksperyans nan evalye timoun ak maladi kwonik ansanm ak pwoblèm devlopman. Li se Ko-direktè The Children’s Trust Parent Club nan University of Miami kote li fè atelye sou leve timoun ak egzanp konkrè, pou fanmi nan Mayami-Ded. Li espesyalize nan evalyasyon timoun tou piti ak ladrès pozitif sou leve timoun ki konekte ak devlopman timoun an jeneral.

Pataje

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

The Children’s Trust ak asosye l yo ap ofri yon atelye GRATIS an liy pou gwoup paran sa a ki rele Parent Club.
Klike la a pou w anrejistre pou atelye k ap vini

Rete an sante pandan KOVID-19

Pou kiyès li ye?

Paran ki gen timoun ki ta vle amelyore ak sipèvize eta sante pitit yo ansanm ak byennèt yo pandan yo oblije rete lakay.

Ki sa k ladan?

  • Kenbe pitit ou an sante
  • Tabli sèten abitid enpòtan
  • Trase egzanp pou pitit ou nan fason pou yo rete an sante
  • Ijyèn sanitè (KOVID-19 espesyalman ak lòt kondisyon)
  • Manje manje ki bay sante
  • Kore aktivite fizik
  • Konsèy sou somèy

Ale pi ba pou w ka wè lòt videyo GRATIS sou bon fason pou leve timoun!

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.