Pi bon pati cho a poko menm kòmanse!

Nou tèlman fyè de talan enkwayab ki nan Konte Miyami-Ded. Atis etonan sa yo vin tounen vedèt k ap briye atravè pasyon yo, enspirasyon ak angajman yo pou ane 2020 a. Mèsi!
Mete nou prè nan pwòp kay nou epi rezève plas nou, paske sa k ap vini yo se wololoy!
Pare tann demi
final yo!
26 – 30 out
3,2,1 Nou
genyen finalis nou yo!
31 out
Konpetisyon nan 10yèm final la Evènman vityèl ki poko gen dat
26 septanm – 7 è P.M.
Photo of a young girl singing with a microphone

Demi finalis
The Miracle Theatre

Semifinalists
Virtual Auditions

Konpozisyon orijinal

Nina Marie
Aydan Lopez

Solo dans

Leena Netto

Solo enstriman mizikal

Lucas Netto
Angelina Santana

Solo Pòp / Wòk / Rap 

Azul Girola
Luna Meneses
Jayla Russell
Mia Cruz

Solo Bwodwey / Djaz / Klasik

Harlan Honig
Aaliya Jamison
Gabriele Lieberman
Covadonga Martínez
Gabrielle Ortega
Ellie Reyes

Gwoup enstrimantal (avèk vokal oubyen san vokal)

Conflei

Gwoup dans

AP Mays Classique

Spoken Word

Brenis Bostick

Photo of a young man with playing a trompet
Asire w ou make kalandriye w epi jwenn ansanm avè n pou yon sware enteresan, kote nou pral prezante pi bon talan ki genyen nan konte Miyami-Ded.
Brush icon, white color

Kreye yon wòch ki bay enspirasyon e fè imajinasyon w travay!

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.