Sant pou kontwol maladi (CDC) gen yon paj entènèt espesyal ki bay enfòmasyon sou Kowonaviris, mizajou ak konsèy. Klike la a
Paj entènèt sou Kowonaviris Miami-Dade County a gen mizajou tou ansanm yon lis lòt resous. Klike la a
Paj entènèt sou Kowonaviris Depatman Sante Florida. Klike la a
Komisyon eskolè Mayami-Ded gen yon paj entènèt sou Kowonaviris tou, ansanm ak yon Gid pou paran sou nouvo viris sa a. Klike la a
Èd pou granmoun aje: Depatman Florida pou Granmoun ajeTelefòn espesyal pou sa: 1.800.96.ELDER (800.963.5337). Responsab swen sante san limit.

Kenbe bon sante nan moman kriz: Ranfòse sante emosyonèl timoun yo Klike la a

Resous sou aprantisaj a distans pou elèv ak pwofesè Klike la a

Gid resous konplè pou elèv ak pwofesè Klike la a

Parent Academy gen anpil resous ki disponib nan lekòl piblik konte Mayami-Ded.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

More subjects

Resansman an kontinye malgre kowonaviris la

Ranpli kesyonè a an liy, pa telefòn oswa pa lapòs
Akoz pandemi kowonaviris la pran tout tan moun sa vin aji yon fason negatif sou atansyon moun bay resansman ameriken 2020 an. Non sèlman moun mete resansman sa a ki fèt chak diz an de kote, men tou sa ap aji sou kapasite moun ki konn fè resansman yo, menm si pèson pa ka di nan ki nivo pou kounye a. Yon nòt pozitif nan sitiyasyon sa a sèke depi anvan kowonaviris te egziste, Biwo resansman ameriken te deja detèmine nan ane 2020 an yo t ap ankouraje moun ranpli resansman an an liy. Sa vle di majorite popilasyon an kapab e yo ta dwe kontinye ranpli kesyonè resansman an san traka. An reyalite, dapre yon deklarasyon biwo resansman an: “Anyen pa t janm pi fasil pase lè ou reponn pou kont ou, kit an liy kit nan telefòn oubyen pa lapòs — tout sa san pa gen yon ajan pou pran resansman an nan men w.”

Si ou pa t reponn envitasyon pa lapòs pou ranpli kesyonè resansman an an liy o kòmansman, ou ta sipoze resevwa yon kesyonè sou papye and 8 avril ak 16 avril pa lapòs, avèk yon anvlòp ki deja peye pou w ka tounen kesyonè a.

Malgre nouvo reyalite tout Ameriken ap andire, resansman 2020 toujou rete ak menm enpòtans li: si yo pa konte w, li pi difisil pou vwazinay ou, vil, konte ou ak eta ou jwenn kantite finansman ak pwogram federal yo ta dwe jwenn ansanm ak reprezantasyon egzak yo bezwen nan Kongrè a. Yo sèvi ak kantite moun yo konte nan vwazinay ou pou yo detèmine tout bagay, kòmanse sou konbyen reprezantan zòn ou an genyen nan Kongrè, fini ak ki magazen, bank, makèt ak lòt kòmès ki bezwen ouvri nan kominote a.

Ede bati yon pi bon demen pou tout moun

Ou gen dwa ap mande èske resansman an ofri okenn avantaj pou ou ak fanmi ou epi nan ki sa pou sa ta konsènen w nan tan ensètitid sa yo? Gen kalkil ki fèt apati de resansman an ki montre finansman yon vil resevwa kapab diminye jiska 1 445 dola pa tèt chak ane pou chak moun yo pa konte. Sa vle di pou yon fanmi ak twa timoun – gwoup demografik ki gen mwens chans pou yo konte yo kon sa – sa te vle di se prèske 4 500 dola finansman Mayami ap pèdi si kont lan pa fèt byen. Koune a, sèlman miltipliye montan sa a pou plizyè milye moun yo pa ta rive konte, dapre sa moun panse ki te pase an 2010 nan resansman an.

Si yo pa rive konnen tout kantite moun ki genyen, sa kapab gen move konsekans, men lè yo konnen byen kantite moun ki genyen, sa kapab fè katye w la jwenn bon bagay. L ap gen kantite lekòl li bezwen, kantite estasyon ponpye li bezwen, ansanm ak wout, plas piblik ak lopital yo bati nan zòn nan.

Resansman an detèmine kantite egzak lajan pou sipòte edikasyon, swen sante, lojman, wout, plas piblik, lekòl ak lòt pwogram enpòtan tankou Medicaid, SNAP, Head Start, eksetera. An vrè dola, sa fè prèske 45 milya dola finansman atravè Florida.

Li fasil, li sennesof, li konfidansyèl

Akoz sa enpòtan pou yo kapab konte chak grenn moun, kèlkeswa laj yo, Biwo resansman ameriken an rann li fasil plis yo kapab. Gen divès fason pou fè resansman, tankou an li, nan telefòn, pa lapòs oubyen an pèsòn nan yon kyòsk nan biwo lapòs yo, nan bibliyotèk oswa sant sant kominotè, depi yo ouvè. Resansman an disponib tou nan 13 lang an liy oubyen telefòn, avèk fòm ki disponib ann angle ak panyòl, avèk gid nan 59 lòt lang.

Resansman an fasil, men tou li sennesof paske enfòmasyon yo se nan Biwo resansman an yo dwe rete, dapre lalwa. Te gen kèk enkyetid konsènan lide Resansman an ta va mande moun pou yo di èske yo se sitwayen ameriken oubyen non, men sa p ap fèt ane sa a. An reyalite, Biwo resansman an pa kab devwale okenn enfòmasyon ki ka idantifye yon moun, yon fanmi oswa menm yon biznis ni bay lapolis ni bay ajans federal ni bay menm yon prezidan.

Te gen kèk dezenfòmasyon k ap sikile ki te fè konprann moun ki ranpli kesyonè resansman an t ap resevwa chèk nan men gouvènman federal la, sa se pa vre. Resansman pa gen okenn rapò ak kesyon sa a.

Epitou menm lè enpòtans ak sekirite resansman an ta dwe sifi pou ankouraje tout moun pou patisipe, li enpòtan tou pou chak moun konprann se yon devwa sivik sa a ye pou peyi kote y ap viv la. Kanpe pou fè yo konte w nan kominote w. Se patisipasyon pa w pou pèmèt kominote a, konte a, eta a ak peyi sa a jwen pi bon enfòmasyon posib sou kantie moun k ap viv nan chak zòn. Plis bagay nou konnen, se plis nou ka atake pwoblèm ki devan n yo.

Yon gid ki ka itil sou enfòmasyon ki nan Resansman ameriken an

KESYON MOUN MANDE SOUVAN

Ki sa resansman ye?
Resansman se lè yo konte kantite moun k ap viv nan Etazini dapre sa Konstitisyon peyi a egzije chak 10 an.
Pou ki sa li enpòtan?
Resansman an bay enfòmasyon lejislatè, mèt biznis, anseyan ak lòt gwoup itilize pou sèvis chak jou y ap ofri ansanm ak sipò pou ou ak kominote ou. Yo sèvi ak rezilta yo pou detèmine konbyen syèj chak eta bezwen nan lachanm reprezantan ameriken ansanm ak lejislasyon sou distrik yo pou chak eta nan kongrè a.
Ki jan ou ka patisipe nan resansman an?
An liy, pa telefòn oubyen pa lapòs. Ou kapab tou ale an pèsòn nan yon kyòsk pou resansman swa nan yon biwo lapòs, swa nan yon bibliyotèk oubyen sant kominotè, depi yo louvri.

Òganizasyon ak resous

Pwofite de mòd lavi ki tounen nouvo nòmal la, lakay ak timoun yo

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.