Sant pou kontwol maladi (CDC) gen yon paj entènèt espesyal ki bay enfòmasyon sou Kowonaviris, mizajou ak konsèy. Klike la a
Paj entènèt sou Kowonaviris Miami-Dade County a gen mizajou tou ansanm yon lis lòt resous. Klike la a
Paj entènèt sou Kowonaviris Depatman Sante Florida. Klike la a
Komisyon eskolè Mayami-Ded gen yon paj entènèt sou Kowonaviris tou, ansanm ak yon Gid pou paran sou nouvo viris sa a. Klike la a
Èd pou granmoun aje: Depatman Florida pou Granmoun ajeTelefòn espesyal pou sa: 1.800.96.ELDER (800.963.5337). Responsab swen sante san limit.

Kenbe bon sante nan moman kriz: Ranfòse sante emosyonèl timoun yo Klike la a

Resous sou aprantisaj a distans pou elèv ak pwofesè Klike la a

Gid resous konplè pou elèv ak pwofesè Klike la a

Parent Academy gen anpil resous ki disponib nan lekòl piblik konte Mayami-Ded.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

More subjects

Ki jan pou n boule ak panik pandemi a

Bilan kowonaviris sou mantal timoun

Pwoteje timoun nou yo kont kowonaviris, se pral pi gwo priyorite chak paran pou lavni. Men, se ta yon erè si nou ta sèlman konsantre sou kote fizik pwoblèm nan. Bilan konsekans pandemi an sou mantal nou tout, sitou sila yo ki pa ekipe ase pou fè fas ak estrès, sanble pwomèt pou l dekourajan nan moman san parèy sa a.

The good news is that just as you can take many steps to safeguard their physical health, you can also do things to protect their mental and emotional wellbeing. Our world may be put on hold, but this can still be a time to strengthen our child’s character and create an even stronger parent-child bond.  

Pou tout dènye enfòmasyon sou pandemi kowonaviris (kovid-19) la klike la a

Bon, ki jan ou adousi laperèz lakay pitit ou pandan w ap tou prepare yo pou yo konprann reyalite sou pandemi an, yon bagay ki depase kontwòl ou? Men kèk konsèy pou ede yo — pou ede ou — pare pou moman k ap vini yo.

Fè dyalòg. Fè yo di w sa yo konnen de kowonaviris la ak ki jan yo santi yo epi fè yo konnen se nòmal pou yo gen lapèrèz. Fè yo sonje tou sa nòmal si yo pa anvi pale. Travay ou se annik la pou yo epi fè yo konnen w ap fè tout sa ki nan pouvwa w pou w kenbe yo sennesof.

Prepare pou sa k ap vini an. Diskite an fanmi sou tout “e si” posib, tankou ki prekosyon yo bezwen pran an piblik ak ki etap pou yo pran pou limite kontak ak pandemi an. Kòm yon fanmi, nou ta dwe tou pale de sa nou pral fè si yon moun nan fanmi an genyen sentòm viris la.

Enfòme men pwoteje. Nouvèl k ap vini kapab efreyan epi difisil pou konprann, espesyalman pou timoun yo. Pale ak timoun ou yo sou sa yo deja wè ak sa yo deja tande. Pi bon règ san fay la: se gade oswa koute nouvèl yo ansanm epi diskite sou reyalite sitiyasyon an. Li ta bon pou n pa kite timoun ki pi piti yo gade oswa tande plis nouvèl paske sa yo ka tande nan televizyon kapab pi efreyan pou yo pase reyalite a.

Pwofite de mòd lavi ki tounen nouvo nòmal la, lakay ak timoun yo

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.