Sant pou kontwol maladi (CDC) gen yon paj entènèt espesyal ki bay enfòmasyon sou Kowonaviris, mizajou ak konsèy. Klike la a
Paj entènèt sou Kowonaviris Miami-Dade County a gen mizajou tou ansanm yon lis lòt resous. Klike la a
Paj entènèt sou Kowonaviris Depatman Sante Florida. Klike la a
Komisyon eskolè Mayami-Ded gen yon paj entènèt sou Kowonaviris tou, ansanm ak yon Gid pou paran sou nouvo viris sa a. Klike la a
Èd pou granmoun aje: Depatman Florida pou Granmoun ajeTelefòn espesyal pou sa: 1.800.96.ELDER (800.963.5337). Responsab swen sante san limit.

Kenbe bon sante nan moman kriz: Ranfòse sante emosyonèl timoun yo Klike la a

Resous sou aprantisaj a distans pou elèv ak pwofesè Klike la a

Gid resous konplè pou elèv ak pwofesè Klike la a

Parent Academy gen anpil resous ki disponib nan lekòl piblik konte Mayami-Ded.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

More subjects

Pwofite de mòd lavi ki tounen nouvo nòmal la, lakay ak timoun yo

Fè sa a kapab pou fè djòb paran w malgre pandemi kowonaviris la

W ap ret tann pou wè sa nouvo reyalite lavi a pral ye pandan kowonaviris la? Ebyen, sa kòmanse depi lakay, kote oumenm ak pitit ou ap pase pi fò tan nou ansanm pi devan. Pi bon apwòch la se va diferans jan w ap raz pandan plizyè èdtan, oubyen pi mal, ak kè sou tansyon, estrès, lapèrèz avèk tan w pase ap travay, ap aprann e pase bon moman ak pitit ou, moman w te gen dwa pa t janm genyen oswa w pa janm genyen ankò.

Li pa pral fasil men pale a pitit ou, pataje emosyon youn ak lòt e fè timoun yo santi yo sennesof, sa ap ede nou simonte tan difisil sa a ansanm.

Reziyen n ak reyalite a

Ki jan pou n jere sa? Ki bò pou n kòmanse? Premyeman, pou nouvo reyalite a ka on bon bagay nan kay la ak pitit ou kòmanse ak fason w panse. Rete ouvè, fleksib, pozitif. Lavi a chanje, gendwa se pa pou toutan, men pou moman sa a e tout moun reyalize sa. Fason pou jou w yo ka rete on siksè se planifye sa w bezwen fè sou plizyè jou e menm sou plizyè semèn, e konnen plan sa yo kapab bezwen chanje souvan. Asepte sa epi fè pitit ou konnen yo dwe asepte sa tou. Li ta pi bon si tout moun te ka viv chak jou ak on lespri pozitif, men reyalite kounye a ak ensètitid demen yo rann sa vrèman difisil. Sa pa on pwoblèm. Atann pou pitit ou montre laperèz epi tanzantan yo ka bouke ak sitiyasyon ap gade kat mi kay yo. Sa ka rive oumenm paran tou. Pa twò di ak timoun yo, gen anpil pasyans avèk yo epi pare w pou padone e bliye tout bagay pase plis posib.

Tabli bon abitid

Tout bagay ki te konn fè pati de vi nou chak jou ak abitid nou, nou pral kòmanse sonje yo pandan nou oblije ret lakay an gwoup. Pou timoun, menm si sa difisil pou ta kwè, yo pral kòmanse gen anvi leve, abiye e manje nan maten avan yo al lekòl. Pou ka adousi gwo chanjman yo nan lavi n, eseye tabli abitid pou nou suiv toutotan n kapab. Fè timoun yo al dòmi epi reveye nan apeprè menm lè sa te konn fèt anvan. Benyen a menm lè w te konn fè yo benyen. Evite kite yo pase tout jounen an ak pijama sou yo, fè yo abiye nan maten. Prepare manje pou yo nan menm lè w te konn abitye fè sa.
“Pi fò elèv pi byen fonksyone nan sistèm lekòl yo lè yo konnen ki sa orè yo ak abitid yo ye”. Se Melissa Scatena ki te di pawòl sa yo souGood Morning America.“Prepare pitit ou pou chanjman an nan travay ansanm pou kreye yon ajanda. Mande yo pou yo di w ki sa yon jounen nòmal konn ye pou yo nan lekòl yo epi fè se yomenm ki kreye pwòp kalandriye yo pou lakay la.”

Lekòl lakay pou tout moun

Pandan lekòl lakay tounen yon opsyon ki fezab pou tout popilasyon an nan dènye ane sa yo, kounye li se yon pati nan lavi chak jou nou, omwen pou kounye a. Men sa pa vle di eksperyans patikilyè ou pral ranplase lekòl konplètman e li pa ta sipoze.

Kimberly Fox, nan pwojè li ak ekri (The Reading and Writing Project) nan Columbia University nan New York, te di ou pa bezwen kwè nan bon kalite ki gen nan lekòl lakay pou w ta angaje ladan l pandan moman sa yo. “Nou pa oblije lekòl noumenm”. Se sa Fox te di CNN . “Anba sikonstans sa so, nou pa pral ranplase tout sistèm mizanplas lekòl genyen, men nou ka fè de twa bagay k ap fè timoun yo santi yo plis an sekirite e pou fè nou santi n ap fè plis nou kapab nan moman sa a.

Erezman pou rezidan nou yo, lekòl piblik nan konte Mayami-Ded mete ansanm yon plan k ap toujou kontinye anseye moun pandan pandemi kowonaviris, yon plan ki ofri aparèy pòtab pou aprann, enstriksyon e menm entènèt pou n ka konekte pi fasil pandan lekòl fèmen. Menm lè sa pou n fè timoun yo vin abitye ak sistèm sa a, sa ap pran yon ti tan, kon sa pran pasyans avèk yo.

Fè yo patisipe nan lavi anndan kay la

Lekòl lakay se pa sèl fason pou timoun yo patisipe nan bon aktivite ki pwomèt. Asire w yo kontinye fè travay nan kay la nòmalman e menm ajoute sou travay yo nan sèten ka se yon bon sijesyon. Menm si pitit ou ta twò piti pou l fè travay nan kay la, fè l ede ranje tab la, bay chen a manje, mete veso sal nan evye a oswa lòt aktivite k ap fè yo santi yo enpòtan nan fanmi an. Ba yo chans pou yo pran plis responsabilite e gen plis chans pou chèche leve defi a pase pou yo pa ta eseye, paske sa ap fè yo santi yo aktif kòm moun ki vle travèse kriz pandemi a. E pa bliye remèsye yo lè yo ede nan kay la.

Planifye tan pou n detann nou epi al deyò

Pandan w vle pitit ou fè travay yo byen ni pou lekòl ni pou travay nan kay, ou vle tou ba yo tan pou yo jwe. Sa vle di kite sèten lè patikilye kòm moman pou yo jwe, jwenn ak lòt zanmi yo epi fè yon ti parese. Menm jan ak rekreyasyon nan lekòl ki bay timoun yo chans pou yo defoule yo.

Sa vrèman enpòtan tou pou fè yo al deyò lè sa posib. Menm lè kèk zòn gendwa gen diferan lwa, li bon pou timoun yo al deyò e rete aktif. Menm si se pou yo fè espò oubyen sèlman pou yon ti pwomennen nan zòn nan. Fè yo soti al pran on ti lè.

Dijital pou pote sekou

Disponibilite aparèy dijital — kit se jwèt videyo, difizyon oswa platfòm rezo sosyal — tounen yon bagay ki enpòtan anpil pandan dènye tan sa yo. Pitit ou yo ka kontinye konekte ak fanmi, ak zanmi, yon bagay ki pa ta posib otreman, yo ka gade emisyon sou edikasyon oswa emisyon sou amizman epi yo ka kontinye santi yo fè pati mak fabrik sosyal mond lan e sa ba yo yon santiman inite ak solidarite pandan sikonstans difisil sa yo.

Soti nan koute liv odyo ak podkas sou aparèy ou, rive nan jwe mo kwaze e menm fè yoga ansanm oswa medite, gen yon kantite bon bon aplikasyon oumenm ak pitit ou ka pwofite lakay nou. Tcheke lis sa a CNBC mete ansanm nan.

Menm si vwayaj ekskisyon se yon bagay nou pa pral wè pandan yon bon ti tan, ekskisyon vityèl se bon fason pou enstwi timoun yo epi pou yo retire lespri yo sou konfinman anndan kay la, menm lè kò yo pa kab fè sa. Oumenm ak timoun ou yo kapab vizite yon kantite mize ak zou toupatou nan mond lan ki ofri tou vityèl kote n ka gade tout bagay soti nan atizay rive bèt nou pa abitye wè. Tcheke mize Louvre, Van Gogh Museumand Guggenheim pou yon vakans vityèl nan nenpòt kote sou latè, ouvè Google Earth epi vwayaje atravè mond lan pou fè eksplorasyon ak pitit ou.

mize Louvre, Van Gogh MuseumGuggenheim Museum

Check out The Louvre, Van Gogh Museumand Guggenheim Museum For a virtual vacation to anywhere on the planet, launch Google Earth and zip around the world exploring with your children.

Yon ti mo pridans: mete kèk limit sou konbyen tan timoun yo ka pase sou entènèt epi kontinye kontwole kalte enfòmasyon y ap gade.

 

Fè brikolaj, rete kreyatif

Pèsonn pa konnen konbyen tan sitiyasyon nou ye a ap dire oswa si pral gen plis limit toujou. Men, kèlkilanswa sa k ap pase nan mond lan deyò a, anndan kay nou kapab tounen yon chodyè kreyativite pou ou ak pitit ou. Nou poko prèt pou n atenn limit kreyativite nan sèvo moun sou tè a epi tout sa n bezwen se tape pwòp sèvo n ak pa pitit nou, epi chita konsantre n, pou n vin ak kèk jwèt amizan, aktivite brikolaj oswa menm kèk konvèsasyon enteresan.

Gen yon atik resan nan Time.com ki sijere divès aktivite fasil moun ka fè anndan kay, ki ta dwe enterese pitit ou, pandan y ap tou ban n okazyon pou n sèvi ak kèk bagay nou te mete nan yon kwen epi nou oblije netwaye. Pami bagay sa yo, genyen resipyan pou lave jwèt, kote w kite timoun yo lave jwèt plastik yo nan yon gwo resipyan (sa amizan epi sa anseye yon bon abitid lijyèn; Wout nan bwat, kote ou plati yon bwat epi ou sèvi ak makè pou trase yon kat ak wout ladan, apre sa ou ajoute blòk plastik ki sèvi kòm kay, ansanm ak lòt jwèt ki pèmèt ou vin kreye yon vil vityèl; epitou ou ka kreye atizay ak sèten bagay fatra, kote ou pèmèt timoun yo pentire sèten bagay nou pa t bezwen ou voye yo jete.

 

Si ou santi nou fin epuize tout imajinasyon nou pou kounye a, pa gen okenn mal nan chèche èd kèk kote tankou Manmi Poppins, Pop Sugar, USA Today ak plizyè lòt kote ankò. Natirèlman, ou ka toujou jis ale sou tablo Pinterest The Children’s Trust pou pran plis lide sou aktivite nou ka fè lakay nou ak timoun yo.

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.