Sant pou kontwol maladi (CDC) gen yon paj entènèt espesyal ki bay enfòmasyon sou Kowonaviris, mizajou ak konsèy. Klike la a
Paj entènèt sou Kowonaviris Miami-Dade County a gen mizajou tou ansanm yon lis lòt resous. Klike la a
Paj entènèt sou Kowonaviris Depatman Sante Florida. Klike la a
Komisyon eskolè Mayami-Ded gen yon paj entènèt sou Kowonaviris tou, ansanm ak yon Gid pou paran sou nouvo viris sa a. Klike la a
Èd pou granmoun aje: Depatman Florida pou Granmoun ajeTelefòn espesyal pou sa: 1.800.96.ELDER (800.963.5337). Responsab swen sante san limit.

Kenbe bon sante nan moman kriz: Ranfòse sante emosyonèl timoun yo Klike la a

Resous sou aprantisaj a distans pou elèv ak pwofesè Klike la a

Gid resous konplè pou elèv ak pwofesè Klike la a

Parent Academy gen anpil resous ki disponib nan lekòl piblik konte Mayami-Ded.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

More subjects

Rete an kontak ak granparan n

Konsèy pou n rete an kontak pandan peryòd distans sosyal la

Sa pa fasil pou nou an karantèn akoz kowonaviris la — epi nou pa ka wè zanmi n ak fanmi n — espesyalman pou granparan ak pitit pitit yo. Akoz KOVID-19 la deranje plan granmoun aje yo, sa pi enpòtan pase avan pou n kenbe distans sosyal.

Bon nouvèl la sèke gen anpil fason nou ka toujou rete an kontak pou n pa pèdi koneksyon familyal sa a. Erezman gen yon pakèt chwa pou n kominike ak videyo (egzanp Skype, FaceTime, WhatsApp, Google Duo Video) san n pa bliye bon vye telefòn nou tou. Tan difisil mande solisyon ki gen kreyativite; Sa k vin apre yo se solisyon byen fasil pou n rete pwòch malgre nou lwen youn lòt.

Jwe jwèt ansanm. Planifye yon dat pou Words with Friends oswa UNO, pou pèmèt gran paran yo jwe ak pitit pitit yo a distans.

Mete yon gwoup pou lekti sou pye. Yon jou pou timoun nan chwazi yon liv; yon jou pou granparan an chwazi youn. Epi fè youn li pou lòt chak fwa (tou depan de laj la). Pou plis varyete, ajoute lòt manm fanmi an nan gwoup sa a.

Fè manje ansanm. Men yon lòt aktivite vityèl kote swa nou prepare dine ansanm an famiy (e petèt eseye nouvo resèt kote tout moun ap fè manje ansanm) — oswa mete òdinatè a yon fason pou nou tout ka manje “ansanm”. Fè gato se yon lòt aktivite ki vo lapenn pou n eseye ansanm.
 
Òganize yon jwèt a distans. Chèche yon lè k ap bon pou tout moun konekte pou jwe ansanm chak jou, yon fason pou timoun yo (ak granparan yo) gen yon kalandriye y ap veye. Planifye yon aktivite pou yo fè travay atizay, pou yon dans vityèl, yon jwèt oswa yon chante, oswa pou n kominike pa tèks mesaj.

Voye yon kat oubyen yon lèt. Ki moun ki pa renmen resevwa yon bagay pa lapòs? Voye lèt youn bay lòt — ak tenm lapòs! (nou sonje tenm?) — se yon bon fason pou timoun rete an kontak ak granparan yo. Ankouraje timoun yo desine yon bagay oswa ekri kichòy sou jounen yo.

Rele pa telefòn. Menm lè konferans videyo se yon bon bon bagay, pa gen anyen ki ka pran devan yon apèl telefòn tankou nan tan lontan.

Di yon ti alo depi nan ale machin nan. Si nou rete pre youn lòt, fè yon ti kondi, desann vit machin nan pou n voye men n di alo nan ale a oswa nan koub la.

Fè timoun yo sonje sitiyasyon sa a pa la pou anpil tan. Fè yo konnen y ap kab pase tan ak granparan yo ankò, yon fwa viris la diminye oubyen sispann.

Kounye a w’ap kite sitwèb StayHome.Miami la.

Konnen ke lè ou sòti sou sitwèb sa, enfòmasyon ou yo pa sou pwoteksyon nou ankò. The Children’s Trust pa responsab pou kalite enfòmasyon ke lot sitwèb ki afilye ak li yo ap ofri nou. Adrès lyen ki mennen ou sou lot sitwèb sa yo pa vle di ke nou andose yo.

Tanpri Klike sou ‘OK’ pou nou ale sou nouvo sitwèb la, oswa klike sou ‘Cancel’ pou retounen kote ou te ye a.

Britto coloring book, multi-color

Si w ap viv nan konte Mayami-Ded, The Children’s Trust ansanm ak Romero Britto ap twò kontan voye on liv pou desine pou pitit ou GRATIS.

Yon ti nòt souple: Dapre lwa nan Florida, adrès imèl se dosye piblik. Si w pa ta vle adrès imèl ou devwale sizoka gen yon demann dosye piblik pou sa, pa voye imèl bay enstitisyon an oswa pa bay imèl adrès ou. Ou kapab swa rele biwo nou swa ekri nou yon lèt pito. Nou voye liv sèlman bay moun k ap viv nan konte Mayami-Ded.

Britto coloring book, multi-color

Kòmanse pase bon moman ak liv pou desine Romero Britto fè gratis

Yon ti nòt souple: Dapre lwa Florida, Imèl ou se yon rekò piblik li ye. Si w pa ta vle nou bay imèl ou si yo ta mande, pa voye imèl ba nou oubyen ba nou li. Pito w kontakte biwo nou pa telefòn oubyen yon lèt.